Paieška

Valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos tvarkomuose registruose
duomenų gavėjams, sudariusiems sutartis
Valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga reorganizuojama jungimo būdu prie reorganizavime dalyvaujančios valstybės įmonės Registrų centro, kuri po reorganizavimo tęsia veiklą perimdama visą reorganizuojamos valstybei nuosavybės teise priklausančios Įmonei patikėjimo teise valdomą turtą, teises ir pareigas. Jungimą numatoma užbaigti 2016 m. liepos 1 d. Valstybės įmonės Centrinė hipotekos įstaigos tvarkomų registrų programinės įrangos pakeitimams, susijusiems su Įmonės reorganizavimu, atlikti 2016 m. birželio 30 d. 16.00 val. bus sustabdytas Įmonės elektroninių paslaugų teikimas, visos Įmonės teikiamos elektroninės paslaugos bus nepasiekiamos iki 2016 m. liepos 1 d. 7.00 val.


 
    
   
      Šioje sistemoje sujungtos valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos tvarkomų Lietuvos Respublikos hipotekos, Turto arešto aktų, Sutarčių, Vedybų sutarčių, Įgaliojimų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų ir Testamentų registrų duomenų paieškos į vieną duomenų naudotojui patogią duomenų paieškos sistemą.